ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ...

Σκοπός της Ένωσης είναι:
1.- Η αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών κατά των κινδύνων που μπορούν να επιδράσουν στην υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών.
2.- Η αποτελεσματική προστασία κατά των κινδύνων που μπορούν να προσβάλουν τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών.
3.- Η παροχή συμβουλών, βοήθειας και αποκατάσταση της ζημίας των καταναλωτών.
4.- Η ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών.
5.- Η εξασφάλιση του δικαιώματος των καταναλωτών να εκπροσωπούνται κατά τη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν.
6.- Η προστασία του περιβάλλοντος -και-
7.- Η βελτίωση της ποιότητας ζωής, ιδίως με

  • Ενημέρωση και εκπαίδευση του καταναλωτή όλως ενδεικτικώς μέσω δημοσκοπήσεων, μελετών και ερευνών
  • Διαμόρφωση ευνοϊκότερου νομοθετικού – θεσμικού πλαισίου για τα δικαιώματα των καταναλωτών
  • Πίεση για εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας
  • Εξωδικαστική και δικαστική παρέμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών