Τι σημαίνει ο όρος καταχρηστικότητα

            Συνίσταται στην άσκηση ενός δικαιώματος κατά τέτοιο τρόπο που, υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλουν, η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του.

          Η καταχρηστικότητα μπορεί να πάρει μορφές μέσα στην καθημερινές μας έννομες σχέσεις (δανειακές  συμβάσεις). Καταχρηστικότητα σημαίνει όταν κάποιος ασκεί το δικαίωμάτου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προξενεί βλάβη. Για το δικό σας προσωπικό θέμα  τα μέλη μας μπορούν  να επισκέπτονται τα γραφεία μας  για να μιλήσουν με έναν σύμβουλο.